Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Tepelná čerpadla vzduch - voda

Nízké náklady na montáž, skvělá účinnost v našich klimatických podmínkách a ekonomicky výhodný provoz, to jsou hlavní důvody, proč 90% všech prodaných tepelných čerpadel v ČR je typu vzduch – voda.

Tepelná čerpadla vzduch - voda

V tomto článku se dozvíte:

Jak funguje tepelné čerpadlo vzduch voda?

Základní princip fungování všech druhů tepelných čerpadel je shodný, liší se pouze tím, z jakého zdroje přijímají teplo. U tepelných čerpadel typu vzduch – voda je zdrojem tepla vzduch z okolního prostředí.

Ve venkovní jednotce tepelného čerpadla se nachází uzavřený okruh se dvěma výměníky tepla – výparníkem a kondenzátorem, mezi kterými proudí chladivo. Ventilátor tepelného čerpadla vzduch - voda vhání vzduch z okolního prostředí k výparníku.

Chladivo ve výparníku se za nízkého tlaku vypařuje a přijímá teplo obsažené ve vzduchu. Zahřáté chladivo v plynném stavu následně projde kompresorem do kondenzátoru, kde za vysokého tlaku kondenzuje a odevzdává získané teplo.

Celý cyklus je zakončen průchodem zkondenzovaného chladiva přes expanzí trysku zpět do výparníku.

Výhody tepelných čerpadel vzduch - voda

Nízké náklady na montáž

Instalace tepelného čerpadla vzduch – voda je poměrně snadná, vyžaduje jen minimální stavební práce a žádné terénní úpravy. Díky tomu je systém vzduch – voda z hlediska nákladů na montáž nejlevnější.

Nízké náklady na montáž se samozřejmě projevují v rychlejší návratnosti investice.

Velmi dobrý topný faktor v klimatických podmínkách ČR

V České republice jsou pro tepelná čerpadla vzduch voda ideální klimatické podmínky. Vzhledem k průměrné teplotě vzduchu během topné sezóny +3°C a schopnosti úsporně vytápět i při venkovní teplotě až -25°C, je průměrný výkon tepelných čerpadel vzduch voda stejný jako u tepelných čerpadel země voda, jejichž realizace je technicky mnohem náročnější a tedy i podstatně dražší.

Schopnost vytápět i při venkovní teplotě -25°C

Tepelná čerpadla vzduch voda jsou montována společně s bivalentním zdrojem, většinou v podobě elektrokotle, který pomáhá tepelnému čerpadlu při nízkých teplotách. Díky bivalentnímu zdroji dokáže tepelné čerpadlo spolehlivě a úsporně vytopit celý rodinný dům i při velmi tuhých mrazech.

Tepelné čerpadlo vzduch voda v zimě

Venkovní teplota, při které tepelné čerpadlo potřebuje pomoc elektrokotle je jedním z ukazatelů kvality zařízení. U levných, méně kvalitních tepelných čerpadel bivalentní zdroj spíná při venkovní teplotě okolo 0°C. Naproti tomu kvalitní čerpadla, například PZP či NIBE, si bivalentní zdrojem pomáhají až při venkovní teplotě -12°C.

Možnost využít tepelné čerpadlo v letních měsících jako klimatizaci

Modely tepelných čerpadel vzduch - voda vybavené reverzibilním chladicím okruhem mohou sloužit i jako klimatizace.

Běžná klimatizace vyfukuje studený vzduch do místnosti, což nemusí být příjemné zejména pro lidi citlivé na nízké teploty. U některých lidí může vzduch z klimatizace vést k nachlazení nebo podráždění, které se projevuje například škrábáním v krku.

Tepelné čerpadlo vzduch – voda v režimu klimatizace ochlazuje vodu v otopném systému, například v trubkách podlahového topení. Díky tomu je chlazení bytových prostor mnohem příjemnější a zdravější.

Přečtěte si více o tom, jak ochladit dům pomocí tepelného čerpadla.

Nevýhody tepelných čerpadel vzduch - voda

Závislost na venkovní teplotě vzduchu

Na rozdíl od jiných druhů tepelných čerpadel, která odebírají energii z relativně teplotně stabilních prostředí – ze země nebo vody, jsou tepelná čerpadla vzduch voda odkázána na roční období a výkyvy počasí.

Efektivita, s jakou dokáže tepelné čerpadlo vzduch - voda vytápět a ohřívat vodu závisí na venkovní teplotě vzduchu. Čím nižší je teplota venkovního vzduchu, tím více energie spotřebuje tepelné čerpadlo k výrobě tepla, a naopak.

Nižší topný faktor, poměr vyprodukovaného tepla a spotřebované energie, u tepelných čerpadel vzduch - voda v zimních měsících, je kompenzován vyšším topným faktorem na podzim a na jaře.

Tepelné čerpadlo je umístěno venku

Jednotku tepelného čerpadla typu vzduch – voda je nutné umístit pod širé nebe, mimo vytápěný objekt.

Tepelná čerpadla vlivem přírodních živlů příliš netrpí. Ve většině případů majitel řeší pouze běžnou údržbu, při které zařízení zbavuje usazeného prachu a různých mechanických nečistot.

Hlučnost u méně kvalitních tepelných čerpadel

Jedním z vůbec nejčastějších problémů, se kterým se lidé setkávají u tepelných čerpadel vzduch – voda je jejich hlučnost.

Zdrojem hluku u tepelných čerpadel typu vzduch - voda je kompresor, ventilátor a vibrace krytu. Kvalita těchto dílů a jejich zpracování je zásadní pro omezení hlučnosti.

Kvalitní zařízení vyrobená v Evropě problém s hlukem většinou nemají. Výrobci se řídí zdejšími normami a používají kvalitní díly a materiály. Například tepelná čerpadla českého výrobce PZP Heating mají průměrnou hlučnost ve vzdálenosti 3m pouhých 35dB. Pro představu, hlučnost běžné ledničky dosahuje 40dB.

U nekvalitních tepelných čerpadel vzduch – voda někdy hladina hluku překračuje i limity dané vyhláškou, což způsobuje majitelům nemalé potíže. Jediným řešením je pak odhlučnění tepelného čerpadla, což se neobejde bez citelného snížení jeho účinnosti.

Nutnost ročních prohlídek chladivového okruhu při zapojení split

Naprostá většina instalovaných tepelných čerpadel vzduch - voda je kompaktního provedení. Všechny části zařízení jsou umístěné v jedné skříni a chladivový okruh tvoří výrobcem hermeticky uzavřený celek. Toto řešení nevyžaduje pravidelné odborné prohlídky.

Tepelná čerpadla vzduch – voda typu split jsou rozdělená na dvě části, venkovní a vnitřní jednotku. Obě jednotky jsou propojeny měděnými trubkami, kterými proudí chladivo. Zapojení typu split, někde také označované jako „dělené“, vyžaduje ze zákona každoroční revize.

Jak probíhá montáž tepelného čerpadla vzduch voda?

Jak již bylo řečeno, mezi výhody tepelných čerpadel vzduch voda patří snadná, a tudíž i levná montáž.

Pokud nebudeme brát v úvahu atypické případy, kdy se jednotka tepelného čerpadla vzduch - voda montuje z důvodu nedostatku místa například na zeď nebo střechu domu, vyžaduje instalace vybudování základu pod tepelné čerpadlo a průchod zdí.

Před demontáží starého tepelného zdroje je třeba vybudovat základ pod tepelné čerpadlo, aby byl zajištěn odvod kondenzátu vzniklého odtávání výparníku. Konstrukce základu pod tepelné čerpadlo je velmi jednoduchá a často ji realizuje majitel domu svépomocí.

Nákres základu pod teplené čerpadlo vzduch vodaTechnický nákres základu pod tepelné čerpadlo vzduch - voda

Po zhotovení základu pod tepelné čerpadlo přichází na řadu montážní tým, který se postará o vyvrtání průchodu zdí, zapojení potřebného příslušenství a nakonec otestování celého systému.

Proces montáže se dá shrnout do následujících kroků:

 1. Vybudování základu pod tepelné čerpadlo
 2. Zhotovení průrazů zdí pro montáž primárního okruhu
 3. Usazení tepelného čerpadla na připravený základ
 4. Usazení akumulační nádoby a nepřímotopného zásobníku v technické místnosti
 5. Montáž elektrokotle a řídícího rozváděče
 6. Montáž primárního okruhu: propojení venkovní jednotky s vnitřním prostorem a akumulační nádobou
 7. Montáž sekundárního okruhu a připojení k topnému okruhu a okruhu TUV
 8. Montáž elektrického okruhu a připojení k síti
 9. Napuštění, odvzdušnění a natlakování systému
 10. Testy, topná a tlaková zkouška
 11. Uvedení do provozu

Jak dlouho trvá montáž?

Rychlost montáže a zapojení tepelného čerpadla do provozu se různí v závislosti na zkušenostech a kapacitách montážních firem.

Naše společnost, Enco-tepelná technika, disponuje týmem velmi zkušených techniků, kteří jsou schopni tepelné čerpadlo vzduch voda zapojit během 1 až 2 dnů.

Dotace na nákup a montáž

V současnosti jsou stále k dispozici dva programy státní podpory na nákup ekologických zdrojů vytápění, ze kterých lze čerpat dotace na tepelná čerpadla.

Nová zelená úsporám

Z programu Nová zelená úsporám zřizovaným Státním fondem životního prostředí lze získat na tepelné čerpadlo dotaci ve výši 50% všech způsobilých výdajů. Pro tepelné čerpadlo typu vzduch voda jde maximálně o 100 000 Kč.

Pro majitele rodinných domů v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji je výše dotačních částek navýšena o 10%.

Na území hlavního města Prahy je možné z programu Nová zelená úsporám získat dotaci na tepelné čerpadlo i pro bytové domy. Celkově 30% všech způsobilých výdajů, maximálně však 7 000 Kč až 30 000 Kč na bytovou jednotku. V případě, že bytový dům bude v rámci instalace tepelného čerpadla současně i zateplen, výše dotace se navýší na 40% všech způsobilých výdajů.

Kdo může žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám?

O dotaci na nákup a montáž tepelného čerpadla vzduch – voda mohou žádat majitelé rodinných domů, respektive bytových domů s neekologickým tepelným zdrojem:

 • Elektrokotlem
 • Kotlem na pevná paliva, nedosahujících parametrů pro 3. třídu dle ČSN EN 303-5:2013
 • Lokálním topidlem, s výjimkou elektrického, sloužícího společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění

Dotaci mohou získat jen tepelná čerpadla, případně jiné ekologické zdroje vytápění, která splňují podmínky tzv. ekodesignu.

Kotlíková dotace

Z programu Kotlíková dotace lze získat na nákup a instalaci tepelného čerpadla vzduch – voda 80% všech způsobilých výdajů, maximálně však částku 180 000 Kč. Na zařízení nainstalovaná v některém z prioritních měst a obci je poskytován bonus ve výši 7 500 Kč.

O kotlíkovou dotaci lze žádat na jednotlivých krajských úřadech, a to poté, co daný kraj vyhlásí výzvu pro občany.

Ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí některá města a obce nabízejí tzv. Kotlíkovou půjčku, která je úzce svázána s Kotlíkovou dotací. Jde o bezúročnou půjčku sloužící k předfinancování nákupu ekologického zdroje vytápění, například tepelného čerpadla. Půjčka či její část je umořena z dotace, kterou občan získá z programu Kotlíková dotace. V současnosti Kotlíkovou půjčku nabízí například město Ústí nad Labem.

Výměnu neekologických kotlů na tuhá paliva finančně podporují i některá města a obce ze svého rozpočtu. Příkladem může být město Horní Jiřetín, které svým občanům nabízí až 40 000 Kč.

Kdo může žádat o dotaci z programu Kotlíková dotace?

O dotaci na nákup a montáž tepelného čerpadla vzduch – voda mohou žádat majitelé rodinných domů s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5.

Kolik ušetřím s tepelným čerpadlem?

Míra dosažených úspor po zapojení tepelného čerpadla závisí na vícero faktorech. Hlavní roli hraje původní tepelný zdroj, vůči kterému náklady na vytápění a ohřev vody porovnáváme. V potaz je však nutné brát i další aspekty, jako je například tepelná ztráta objektu, velikost vytápěné plochy či teplotní preference obyvatel domu.

Náklady na vytápění a ohřev vody s tepelným čerpadlem jsou v porovnání s plynovým kotlem nižší přibližně o 55%, a v případně elektrokotle dokonce až o 75%.

S tepelným čerpadlem získáte i možnost využívat zvýhodněnou distribuční sazbu elektrické energie D57D s 20 hodinami nízkého tarifu. Sazba se vztahuje na spotřebu celé domácnosti, ročně tak můžete ušetřit za elektřinu i tisíce korun.

S tepelným čerpadlem ušetříte za topení, ohřev vody a elektřinu každý rok desítky tisíc korun. Napište nám o cenou nabídku, nezávazně a zdarma.Rádi Vám pomůže s výběrem tepelného čerpadla, nezávazně a zdarma.

Jak se nespálit při výběru tepelného čerpadla vzduch voda

Rozdíl v ceně mezi kvalitním a nekvalitním tepelným čerpadlem je jen několik desítek tisíc korun, nicméně rozdíly v efektivitě provozu, hlučnosti a životnosti jsou značné.

Životnost je patrně nejpřesvědčivějším argumentem, proč si připlatit za kvalitní čerpadlo. Levná, nekvalitní tepelná čerpadla mají životnost 10 až 15 let, kvalitní 25 až 30 let.

Jak poznat kvalitní čerpadlo?

Snadný způsob, jak poznat kvalitní tepelné čerpadlo vzduch – voda je značka kvality od Evropské asociace tepelných čerpadel EHPA (European Heat Pump Association).

Značka kvality, značená štítkem s velkým písmenem Q, je udělována spolu s certifikátem tepelným čerpadlům, která splnila přísná kritéria a prošla testy v akreditované zkušební laboratoři.

ehpa značka a certifikát 1
ehpa značka a certifikát 2

V České republice je akreditovanou zkušební laboratoří pro testování tepelných čerpadel podle požadavků EHPA Strojírenský zkušební ústav, s. p. se sídlem v Brně. Značku kvality a certifikát je pak oprávněna v ČR udělovat Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ).

Na stránkách organizace European Heat Pump Association si můžete ověřit, zda byla výrobci pro konkrétní model tepelného čerpadla skutečně udělena značka kvality a příslušný certifikát.

V našem průvodci tepelnými čerpadly si můžete přečíst, co všechno by mělo splňovat kvalitní tepelné čerpadlo.

Chcete kvalitní tepelné čerpadlo, které bude spolehlivě sloužit ještě Vašim dětem?Rádi Vám pomůže s výběrem tepelného čerpadla, nezávazně a zdarma.

Závěr

Ze všech druhů tepelných čerpadel má systém vzduch – voda nejlepší poměr cena / výkon. Díky nízkým nákladům na montáž, skvělé účinnosti v našich klimatických podmínkách a ekonomicky výhodném provozu jsou tepelná čerpadla vzduch – voda ideální náhradou za neekologické a drahé zdroje vytápění.

Tomáš Vlček
Tomáš Vlček jednatel, Enco-tepelná technika s.r.o.

V roce 2014 založil společnost Enco-tepelná technika, v rámci které nainstaloval více jak 500 tepelných čerpadel a bezpočet klimatizací. Pod vedením pana Vlčka se firma zaměřuje na prodej kvalitních zařízení a poskytování nadstandardní péče svým zákazníkům.

Článek byl publikován 20. 8. 2019, aktualizace 17. 1. 2024