Máte dotaz? Volejte 731 459 151

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro smlouvu o dodávce uzavírané mezi Enco-tepelná technika s.r.o. a jejími odběrateli.

Článek 1.

Definice některých pojmů

1.1. Pro účely této smlouvy platí následující výklad pojmů:

  • označením „Všeobecné obchodní podmínky“ či jen „VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky pro smlouvy o dodávce;
  • označením „Zvláštní část“ se rozumí část první této smlouvy, kterou je závazná objednávka dodávky akceptovaná podpisem dodavatele;
  • označením „Smlouva“ se rozumí Zvláštní část a VOP, včetně všech příloh Smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém tvoří přílohy nedílnou součást Smlouvy;
  • označením „Plnění dodavatele“ se rozumí zboží ( movitá věc či movité věci), včetně všech součástí a příslušenství, které má dle Smlouvy dodavatel dodat a převést vlastnické právo k němu na odběratele, a to včetně i případných dalších služeb spočívajících v montáži, údržbě či opravě uvedeného zboží. Rozumí se tím rovněž i provedení konkrétního díla sjednaného ve Zvláštní části či provedení servisních prací na konkrétním zařízení specifikovaných ve Zvláštní části.

 

Článek 2.

Výkladová pravidla

2.1. V případě, že vznikne mezi jednotlivými částmi Smlouvy skutečný obsahový rozpor, který nelze odstranit výkladem, pak platí následující pravidla:

  • ustanovení Zvláštní části Smlouvy mají přednost před VOP;
  • ustanovení Zvláštní části Smlouvy a VOP mají přednost před řílohami, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy. Při výkladu VOP se nepřihlíží k ustanovením, u nichž je zřejmé, že je z povahy věci nelze aplikovat na daný konkrétní případ sjednaný Smlouvou. Pojmy definované ve VOP platí i pro Zvláštní část.

 

Článek 3.

Náležitosti Plnění dodavatele

3.1. Není-li ve Zvláštní části dohodnuto něco jiného, pak Plnění dodavatele by mělo mít takové vlastnosti, jaké jsou běžné u zboží stejného či obdobného typu a stáří. Ke změně rozsahu Plnění dodavatele, může dojít dodatkem ke Smlouvě či i neformálním zápisem podepsaným oběma účastníky. V takovém případě se má za to, že při rozšíření rozsahu Plnění dodavatele (tzv.vícepráce), má dodavate vždy nárok na úhradu ceny těchto víceprací, automaticky zvyšuje cena Plnění dodavatele.

3.2. Nejsou-li ve Zvláštní části výslovně uvedeny doklady, které má dodavatel dodat odběrateli společně s Plněním dodavatele, postačí dodat pouze návod k použití. Stejně tak platí, že dodavatel je povinen k dodání Plnění dodavatele, jen v rozsahu sjednaném ve zvláštní části, ledaže by souhlasil s provedením víceprací. Není-li sjednáno něco jiného, není předmětem Plnění dodavatele jakákoliv projekční činnost, inženýrská činnost včetně zajišťování územních, stavebních či jiných správních rozhodnutí a ani zajišťování jakýchkoliv stanovisek či povolení

 

Článek 4.

Záruka za jakost Plnění dodavatele

4.1. Na Plnění dodavatele se vztahuje záruka dodavatele za jakost Plnění dodavatele, pokud je to sjednáno ve Zvláštní části. Není-li ve Zvláštní části dohodnuto něco jiného, činí záruční doba na celé Plnění dodavatele 24 měsíců s tím, že na tepelná čerpadla je záruka 5 let, na ostatní výrobky je pak záruka v rozsahu stanoveném výrobcem, avšak jen za předpokladu, že je současně mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena smlouva na pravidelný servis těchto zařízení, a to po celou dobu trvání této záruky. Při prodloužených zárukách nad 24 měsíců se plněním záruky rozumí bezplatné dodání vadných dílů, servisní práce včetně dopravy hradí vždy odběratel. Není-li ve Zvláštní části dohodnuto něco jiného, tak záruka za jakost se nevztahuje na použité starší zboží, jež může být předmětem Plnění dodavatele. Není-li ve Zvláštní části sjednána záruka, uplatňuje se běžná odpovědnost dodavatele za vady v souladu s ustanoveními Smlouvy. Je-li odběratelem osoba v postavení spotřebitele, pak v jejím případě se na Plnění dodavatele vztahuje vždy minimálně zákonná záruka dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Standardní záruky na tepelná čerpadla dodávána Enco-tepelná technika jsou tyto:

Tepelná čerpadla PZP: 24 měsíců na kompletní plnění, 5 let díly a součásti tepelného čerpadla.

Tepelná čerpadla NIBE: 24 měsíců na kompletní plnění, 5 let díly a součásti tepelného čerpadla. U vybraných modelů platí záruka na funkčnost kompresoru 10 let.

4.2. Je-li sjednána záruka, záruční doba počíná běžet od převzetí Plnění dodavatele odběratelem.

4.3. Záruka za jakost Plnění dodavatele se nevztahuje na případy, kdy:

  • k vadě dojde v důsledku nesprávného zacházení s Plněním dodavatele,
  • k vadě nedošlo v souvislosti s řádným užíváním Plnění dodavatele, ale v důsledku jiného neobvyklého vnějšího nepředvídatelného vlivu či síly,
  • se nejedná o vadu, nýbrž o běžné opotřebení Plnění dodavatele či jeho součásti a příslušenství, jestliže je to v souladu s životností deklarovanou výrobcem, nebo jestliže u něho nebo jeho součásti či příslušenství nelze z povahy věci rozumně požadovat či očekávat dosažení větší životnosti s ohledem na sjednanou kvalitu a s ohledem na životnost srovnatelného zboží či díla, jeho součástí či příslušenství jiných výrobců (není rozhodující, zda tato životnost je posuzována dle doby a intenzity užívání a zátěže, atp.).

 

Článek 5.

Vady Plnění dodavatele a jejich uplatňování

5.1. Dodavatel odpovídá za vady, na které se vztahuje záruka a za další vady na Plnění dodavatele dle této Smlouvy nebo podle právních předpisů. Dodavatel rovněž odpovídá i za právní vady Plnění dodavatele.

5.2. V případě řádného oprávněného reklamování odstranitelné vady se tato vždy přednostně řeší odstraněním vady, přičemž dodavateli náleží právo volby, zda vady odstraní formou opravy či dodáním náhradních plnění za plnění vadná; vada spočívající v nedostatečném množství poskytnutého Plnění dodavatele či v chybějícím Plnění dodavatele bude odstraněna dodatečným poskytnutím chybějícího Plnění dodavatele. Dodavatel je povinen oprávněné a řádně uplatněné nároky z vad výše uvedeným způsobem uspokojit co nejrychleji po jejich oznámení odběratelem, nejpozději do 30 dnů od obdržení oznámení vad odběratelem. V případě, kdy je odstranění vad mimořádně složité a technicky náročné, prodlužuje se přiměřeně lhůta k jejich odstranění, nejpozději do 60 dnů od obdržení oznámení vad odběratelem., nebude-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného. Pokud jsou tímto způsobem reklamované vady včas a v pořádku odstraněny, nepřichází ze strany odběratele v úvahu možnost uplatňování jakékoli náhrady škody, ušlého zisku či jiných nároků v souvislosti těmito vadami.

 

Článek 6.

Předání a převzetí Plnění dodavatele

6.1. Nedojde-li k předání a převzetí Plnění dodavatele neformálním způsobem, pak se povinnost předat Plnění dodavatele odběrateli považuje za splněnou podpisem předávacího dokumentu (dodací list, předávací protokol apod.), ve kterém účastníci vzájemně potvrdí předání a převzetí Plnění dodavatele. Odběratel je povinen řádně dodané Plnění dodavatele převzít, a to i před sjednaným termínem dodání, přičemž převzetí Plnění dodavatele nebrání dílčí nebo drobné běžné nedostatky či závady.

6.2. Pokud se odběratel přes předchozí výzvu k převzetí Plnění dodavatele nedostaví, nebo neopodstatněně odmítne Plnění dodavatele převzít nebo sepsat či podepsat předávací dokument, platí, že k dodání Plnění dodavatele a tudíž i k jeho předání a převzetí došlo okamžikem, kdy mělo dojít k předání Plnění dodavatele. V těchto případech může dodavatel na náklad odběratele Plnění dodavatele uskladnit ve své provozovně nebo u vhodné třetí osoby.

6.3. Pro případ prodlení dodavatele s dodáním Plnění dodavatele, nezjedná-li dodavatel nápravu ani do 15 dnů od písemného opozornění odběratele, je dodavatel povinen uhradit odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně ze sjednané části ceny odpovídající Plnění dodavatele, s nímž je dodavatel v prodlení, maximálně však do částky ve výši 5 % z této části ceny za Plnění dodavatele.

6.4. Dodavatel není v prodlení, když nemůže v provádění Plnění dodavatele pokračovat z důvodů nevhodných povětrnostních či klimatických podmínek či z důvodů vyšší moci. O těchto důvodech je povinen nejpozději do 10 dnů od jejich vzniku informovat odběratele.

 

Článek 7.

Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

7.1. Mezi dodavatelem a odběratelem se sjednává tzv. výhrada vlastnictví - tj. vlastnictví k Plnění dodavatele a jeho jednotlivým součástem přechází na odběratele okamžikem jeho převzetí, ne však dříve, než bude odběratelem zaplacena celá cena za Plnění dodavatele. Ocitne-li se odběratel v prodlení s úhradou ceny za Plnění dodavatele, je dodavatel oprávněn provést demontáž a odvoz dodaného Plnění dodavatele. Za tím účelem jsou dodavatel a jím určené či pověřené osoby oprávněni vstoupit do místa provádění Plnění dodavatele.

7.2. Dodavatel nese nebezpečí škody na Plnění dodavatele a na všech věcech tvořících součást Plnění dodavatele až do doby převzetí Plnění dodavatele odběratelem nebo do doby, kdy se ocitne odběratel v prodlení s převzetím Plnění dodavatele.

 

Článek 8.

Cena Plnění dodavatele

8.1. Není-li uvedeno něco jiného, vždy se v případě ceny za Plnění dodavatele jedná zásadně o cenu bez daně z přidané hodnoty. Dodavatel je k ceně bez daně z přidané hodnoty účtovat tuto daň za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

8.2. Pokud cenu vyfakturovanou dodavatelem odběratel dodavateli nereklamuje nejpozději do 7 dnů od doručení příslušné faktury či daňového dokladu, pak již nemůže odběratel vůči dodavateli namítat, že cena měla být nižší.

 

Článek 9.

Platební podmínky, fakturace, další ujednání

9.1. Není-li dohodnuto něco jiného, dodavatel má nárok požadovat po uzavření Smlouvy poskytnutí přiměřené zálohy, a to až do výše 80% ceny za Plnění dodavatele, a doplatek této ceny je oprávněn požadovat před nebo oproti předání Plnění dodavatele. Není-li dohodnuto něco jiného, platby probíhají bezhotovostně bankovními převody, a to převody na účet dodavatele uvedený v této Smlouvě nebo na účet, který dodavatel odběrateli písemně oznámí. Dohodnou-li se na tom účastníci, pak platby mohou být i hotovostní vždy oproti písemnému potvrzení a za dodržení předpisů o omezení hotovostních plateb.

9.2. Dodavatel je oprávněn pozastavit provádění Plnění dodavatele, jestliže odběratel bude v prodlení s placením částek vyúčtovaných zálohovými fakturami, a o dobu prodlení se automaticky bez nutnosti zvláštního písemného upozornění prodlužují sjednané termíny pro dodání Plnění dodavatele. Totéž platí, bude-li odběratel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. 10. VOP. Do doby, než je celá cena za Plnění dodavatele uhrazena nebo její uhrazení dostatečně zajištěno,je dodavatel oprávněn odepřít předání Plnění dodavatele. Pro případ prodlení odběratele s hrazením ceny, záloh a dalších částek dle této Smlouvy je odběratel povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky, s jejímž placením je odběratel v prodlení. Stejně tak ocitne-li se odběratel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle čl. 10 VOP je povinen uhradit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z Ceny Plnění dodavatele. Tím není dotčen nárok na náhradu škody. Po dobu, kdy je odběratel v prodlení s placením částek vyúčtovaných zálohovými fakturami nebo konečnou fakturou, je zakázáno odběrateli Plnění dodavatele užívat či jinak provozovat.

9.3. Dodavatel je oprávněn zcela nebo zčásti od této Smlouvy odstoupit z důvodů prodlení odběratele s poskytnutím součinnosti dle čl. 10 VOP nebo z důvodů porušení jiných smluvních povinností odběratele sjednaných v této Smlouvě, když tento nezjedná nápravu ani do 5 dnů od doručení písemného upozornění dodavatele. V takovém případě vzniká dodavateli nárok na smluvní pokutu ve výši 30% z Ceny Plnění dodavatele, která je splatnou do 10 dnů od doručení písemného odstoupení dodavatele. Tím není rovněž dotčen nárok na náhradu škody. Bylo-li již ze strany dodavatele započato s prováděním Plnění dodavatele, pak i po odstoupení od smlouvy zůstává vedle smluvní pokuty a nároku na náhradu škody včetně přiměřeného zisku zachován minimálně nárok dodavatele na úhradu jím dosud provedené části Plnění dodavatele. Nebude-li dodavatel dle svého uvážení postupovat podle § 548 odst. 2 obch.zák. nebo podle § 641 odst. 1 obč.zák., je-li odběratel spotřebitelem, pak se pro tento případ smluvní strany dohodly, že cena této části Plnění dodavatele bude určena součtem jednotlivých položkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této Smlouvy a všech nákladů dosud vynaložených dodavatelem včetně jeho tzv. režijních nákladů. Výše uvedené ujednání nemá vliv na nárok dodavatele odstoupit od této Smlouvy i z jiných důvodů vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k této Smlouvě. I v případě tohoto odstoupení se přiměřeně bude postupovat podle tohoto ujednání smluvních stran. Stejně tak se dle tohoto ujednání bude postupovat při vypořádání smluvních stran i v případě odstoupí-li od této Smlouvy odběratel z důvodů vyplývajících z právních předpisů či z této Smlouvy.

 

Článek 10.

Součinnost odběratele

10.1. Odběratel je povinen poskytnout dodavateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dodavatel mohl řádně a včas dodat Plnění dodavatele. Není-li dohodnuto něco jiného, je odběratel povinen zejména poskytnout dodavateli veškeré informace potřebné k dodání Plnění dodavatele, pokud se Plnění dodavatele provádí zcela nebo zčásti u odběratele, je odběratel povinen zajistit a zpřístupnit dodavateli bezplatně v potřebném rozsahu pracoviště a vytvořit zde dodavateli a jeho zaměstnancům dostatečné podmínky v souladu s obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména zajišťovat koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů jejich zajištění mezi zaměstnanci odběratele a dodavatele dle § 101 odst. 3 zák.práce, dále se zavazuje vymezit a označit pracoviště bezpečnostními značkami, aby ostatní osoby byly informovány o všech možných rizicích a stejně tak se zavazuje informovat i zaměstnance dodavatele a také se zavazuje zajistit požární dohled nad pracovištěm. Odběratel se zavazuje zajistit dodávky energií a médií, zajistit příslušnou techniku nezbytnou pro manipulaci s Plněním dodavatele na pracovišti a pro jeho umístění na pracovišti, příp. za tímto účelem vyčlenit ve prospěch dodavatele potřebný počet svých pracovníků.

 

Článek 11.

Další ujednání

11.1. Veškeré dohody či smlouvy, kterými se mění, ruší či doplňuje Smlouva, musí mít písemnou formu.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by se jejich závazkový vztah založený touto Smlouvou neřídil obchodním zákoníkem již na základě pravidel obsažených v § 261 obchodního zákoníku, pak se přesto tento závazkový vztah řídí obchodním zákoníkem. Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jestliže bude součástí podmínek Plnění dodavatele specifikovaných ve Zvláštní části i montáž nebo zajištění servisu u zařízení nebo jiné obdobné plnění ze strany dodavatele, pak platí, že tato skutečnost nezakládá právní vady Smlouvy, nýbrž že v této části bude postupovat přiměřeně podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku o smlouvě o dílo a je-li odběratelem spotřebitel, pak přiměřeně podle ustanovení § 631 a násl. občanského zákoníku, přičemž však zůstává zachována platnost pravidel stanovených ve Zvláštní částí a VOP.

11.3. Ve všech případech, kdy je pro účinnost určitého úkonu třeba jeho doručení nebo oznámení druhé straně, nabývá úkon účinnosti kromě okamžiku skutečného doručení i v tomto případě: jestliže je písemnost doručována doporučeně prostřednictvím držitele platné poštovní licence ve smyslu příslušných právních předpisů, pokládá se za doručenou také tehdy, jestliže se odesílateli zásilka odeslaná na adresu pro doručování vrátí jako nepřevzatá, nevyzvednutá či nevyžádaná, a to dnem marného pokusu o doručení. Adresou pro doručování je přednostně adresa uvedená jako adresa pro doručování ve Smlouvě nebo jiná adresátem písemně oznámená nová adresa pro doručování.

11.4. Odběratel podpisem této smlouvy uděluje dodavateli svůj souhlas kontaktovat odběratele na jeho korespondenční adrese uvedené ve Smlouvě nebo jiných sdělených kontaktních spojeních, a to nejen ve věcech tohoto smluvního vztahu, ale i za účelem informování odběratele o nových výrobcích, službách, nabídkách, slevových akcích a jiných obchodních sděleních. Tento souhlas se uděluje i dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Dodavatel se zavazuje poskytnuté osobní údaje odběratele spravovat a zpracovávat způsobem podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména se zavazuje zpracovávat pouze pravdivé a přesné osobní údaje a shromažďovat údaje pouze v nezbytném rozsahu ke stanovenému účelu. Odběratel jako subjekt údajů je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, příp. žádat o vysvětlení či o odstranění závadného stavu a nepřesností.

11.5. Odběratel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu v souvislosti s Plněním dodavatele byly poskytnuty či dodavatelem zpřístupněny a které tvoří většinou obchodní tajemství, nezveřejní a ani jinak nezpřístupní třetím osobám, ledaže by k tomu měl předchozí písemný souhlas dodavatele.

11.6. Odběratel, který není v postavení spotřebitele je oprávněn zrušit tuto Smlouvu uhrazením jednorázového odstupného ve výši 20% z Ceny Plnění dodavatele dohodnuté ve Zvláštní části. Zaplacením odstupného na účet dodavatele, tato Smlouva zaniká; to však neplatí bylo-li již ze strany dodavatele započato s dodávkou byť i části Plnění dodavatele.

11.7. Případná neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek zásadně neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost Smlouvy jako celku - v takovém případě zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým platným ustanovením, které bude vycházet z principů, na kterých tato Smlouva spočívá.