Kotlikova_dotace_aktualita_ico

Kotlíková dotace

Poskytujeme poradenství, energetické štítky a posudky a vše potřebné pro Kotlíkovou dotaci. Neváhejte se na nás obrátit a získejte až 127.500 Kč na modernizaci Vaší kotelny !!

Benekov C27

Benekov C 27 – kotlíková dotace

Nejefektivnější a provozně nejlevnější kotel na českém trhu. BENEKOV C 27 Automatické kotle na uhlí 5. třída Jmenovitý výkon 25 kW Hmotnost 425 kg Obsah zásobníku paliva 330 l Účinnost 95,5 % Třída kotle dle normy ČSN EN 303-5 5 Příkon 35 W SVT SVT20001 Přednosti kotle Kotel BENEKOV C 27 lze použít pro vytápění […]

Nová zelená úsporám

Nová Zelená úsporám

Podmínky oblasti podpory C – výměna tepelných zdrojů

Efektivní využití zdrojů energie
 • dotace na výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem
 • na instalaci solárních termických systémů
 • na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

Maximální výše dotace:

Podpora je dána fixní částkou dle typu pořízeného nového zdroje/systému a podoblasti a celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů.

Dotace na realizaci opatření z oblasti podpory C v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5).

Podoblasti C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla
 • na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A,
 • na opatření z podoblasti C.2 je možné žádat pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EAnepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1,
 • podporována výměna původníchhlavních zdrojů teplana vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu a zdrojů na vyjmenovaná kapalná fosilní palivaza ekologicky šetrné zdroje,
 • podporována je také výměna původního elektrického vytápění používaného jako hlavní zdroj tepla za systém s tepelným čerpadlem,
 • podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.

Podporované typy zdrojů:

tab

Požadavky na akumulační zásobník tepla:

 • Zdroje na biomasu – požadovánminimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) 20 l/kW jmenovitého teplovodního výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak.
 • Tepelná čerpadla – požadován minimální měrný objem akumulačního zásobníku tepla (topné vody) 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje, není-li v Závazných pokynech stanoveno jinak.

Kompletní požadavky na nově instalované zdroje jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

Podoblast C.3 – Instalace solárních termických systémů
 • podporována instalace solárních termických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných),
 • při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě,
 • v rámci podoblasti C.3.1 se připouští využití přebytečného tepla v systému vytápění a propojení se systémem UT,
 • podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie,

Podporované typy systémů:

tab2

Požadavky na solární termické systémy:

tab3

Podoblast C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 • podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů,
 • podat žádost o podporu v této podoblasti je možné pouze v kombinaci s oblastí podpory A (Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů),
 • minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla je 75 %,
 • dosažení požadované maximální průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h-1 musí být doloženo protokolem z měření průvzdušnosti obálky budovy, který bude v souladu s metodickým pokynem k upřesnění pravidel pro měření průvzdušnosti obálky budovy a který bude vypracován dle vzoru zveřejněného v sekci DOKUMENTY → METODICKÉ POKYNY → PROTOKOL O MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI OBÁLKY BUDOVY.

 

Podporované typy systémů:

tab4

Podoblast C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

Způsobilé výdaje

Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaného opatření. Pro posouzení způsobilosti výdajů je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014.

V této oblasti podpory jsou způsobilé všechny výdaje přímo související s dodávkou a montáží podporovaného opatření do budovy.

V podoblasti podpory C.5 jsou způsobilými výdaji výdaje na zpracování odborného posudku, tj. projektové dokumentace a energetického hodnocení, a také výdaje spojené s provedením měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) včetně vyhotovení protokolu o měření.

Způsobilosti výdajů se podrobně věnuje kapitola 6 Závazných pokynů.

Na co si dát pozor:

 1. Rodinný dům, na který se žádá o podporu, musí splňovat definici rodinného domu dle kapitoly 11 Závazných pokynů, a to jak před realizací, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).
 2. Při realizaci podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat soulad technických vlastností použitých materiálů a výrobků s podmínkami programu, a to doložením dokumentů dle kapitoly 4 Závazných pokynů. V případě výběru výrobku ze Seznamu výrobků a technologií se splnění technických vlastností dokládat nemusí. Seznam výrobků a technologií je k dispozici zde – vyhledávání v Seznamu výrobků a technologií.
 1. Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor. Požadavky na odborný technický dozor uvádí kapitola 11 Závazných pokynů.
 1. Realizaci podporovaného opatření musí provést dodavatel s příslušnými oprávněními a odbornou způsobilostí pro provádění prací daného typu.

Kompletní informace o podmínkách oblasti podpory C jsou uvedeny v kapitole 2 Závazných pokynů.

 

zdro a více informací: http://www.novazelenausporam.cz/

 

banner-homepage-THERMAL-300_03

Ohřev vody tepelným čerpadlem

Nové tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody THERMAL 300

Uvádíme na trh nové tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody THERMAL 300. S novým produktem THERMAL 300 je k dispozici tepelné čerpadlo, které celoročně ohřívá teplou užitkovou vodu pomocí obnovitelné energie a s mimořádnou úsporou provozních nákladů.

banner-homepage-THERMAL-300_03

Nová zelená úsporám

Dotace na solární kolektory a tepelná čerpadla – Nová zelená úsporám.

Nová zelená úsporám

 

 

Nová Zelená úsporám od 1. 4. 2014 pro tepelná čerpadla a solární systémy na solární ohřev vody. Ministr životního prostředí schválil 1,9 miliardy korun!

Získejte dotaci až 50 000 Kč na solární kolektory a 80 000 Kč na tepelné čerpadlo! nova-zelena-usporam

Žádosti o dotace v roce 2014 je možné podávat od 1.4.2014 do 31.10. 2014 nebo do vyčerpání všech alokovaných prostředků.

Podmínky zelena úsporám a kdo může o dotaci žádat:

 • Fyzická nebo právnická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která vlastní nebo užívá rodinný dům

Na co je možné zádat o dotaci:

 • Pořízení solárních kolektorů do stávajícího rodinného domu nebo novostavby
 • Náhrada současného topného systému (kotel na tuhá paliva, kotel na topné oleje) za tepelné čerpadlo nebo solární systém
 • Pořízení tepelného čerpadla  do novostavby.

Kolik mohu dostat:

 • Tepelná čerpadla země/voda, voda/voda – 80 000 Kč
 • Tepelná čerpadla vzduch/voda – 60 000 Kč
 • Solární kolektory na ohřev vody – 40% nebo maximálně 35 000 Kč
 • Solární kolektory na ohřev vody a přitápění - 40% nebo maximálně 50 000 Kč

Pozn. Pro naše zákazníky vyřizujeme veškerou administrativu spojenou s dotací ZDARMA!

Doporučujeme všem zájemcům, ať nás bez váhání kontaktují! Vyřídíme Vám ZDARMA veškerou administrativu. Úspěšnost získání dotací pro naše zákazníky je 100%.

 

Více informací Vám rádi poskytneme na lince 606 746 456 nebo vyplňte níže formulář a my Vám je zašleme.

Vyřizujeme dotace pouze pro klienty naší společnosti a pouze na solární systémy a tepelná čerpadla!!!

 

Jméno (vyžadováno)

Email (vyžadováno)

Telefon

Adresa

Předmět

Zpráva

captcha